Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop jankiv siblings

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.jankivsiblings.com. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti Karolína Jankivová - Jankiv Siblings (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
 

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Karolína: Jankivová - Jankiv Siblings
Ulica a číslo: Marka Čulena 29
Mesto a PSČ: Prešov 08001
Štát: Slovenská republika
IČ: 50347373
DIČ: 1083593478

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Michal Jankiv: +421 915 182 524

 

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránke jankivsiblings.com/e-shop/ sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti.

Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
 nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 

CENA TOVARU

Cena tovaru je vždy uvedená pri jednotlivých položkách. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia a cena dodatku ak si kupujúci nejaký dodatok k objednávke zvolí.
Spôsob platby a dodania:
1. platba prevodom na účet a doručenie na pobočku Zásielkovne - 4€
2. platba prevodom na účet a doručenie Slovenskou poštou - 6€
3. platba prevodom na účet a doručenie balíka - do Českej republiky - 10€
4. platba prevodom na účet a doručenie balíka - do krajín EU - od 20€
5. platba prevodom na účet a osobný odber tovaru na adrese Marka Čulena 29, Prešov - zdarma
 
Slovenská republika a EU:
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4213 9611
SWIFT/BIC kód: TATRSKBXXXX
 

 

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

 

DODACIA LEHOTA

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 1 dňa do 14 dní od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.
 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod. od doručenia informačného e-mailu. Po doručení objednávky si svoju objednávku ihneď rozbaľte a skontrolujte.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu predávajúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho jankivsiblings.com najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2018

 

Reklamačný poriadok

 

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE


Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom, alebo poštou na adresu Karolína Jankivová - Jankiv Siblings, Marka Čulena 29, 080 01 Prešov, alebo na info@jankivsiblings.com . Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou, alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

 

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO
 
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za chyby:
- ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám
- ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel
- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním
- ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou
- ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený
 

Po prijatí reklamácie sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu, e-mailom, alebo odovzdá osobne. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE


Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

PRÁVA SPOTREBITEĽA


Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.POZNÁMKA K SLUŽBE "PLISOVANIE LÁTOK"V prípade, že vami dodaná látka na plisovanie z dôvodu poklesu farebnosti pri plisovaní znehodnotí plisovacie formy, to znamená, že ich zafarbí a farba, vzor z látky sa pretlačí na vnútornú/vnútorné strany formy, Karolína Jankivová - Jankiv Siblings si môže uplatniť náhradu znehodnotenia plisovacích foriem vo forme príplatku k výslednej cene stanovenej za plisovanie a to až do výšky 200%.

 

Ochrana osobných údajov

 
V ateliéri Jankiv Siblings, ako aj na e-shope Jankiv Siblings si vážime svojich klientov a tejto skutočnosti prispôsobujeme aj komunikáciu s vami, našimi zákazníkmi. Uvedomujeme si, že internetový obchod či online komunikácia si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať vaše súkromie. Všetky vami poskytnuté a zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie medzi zákazníkmi a Karolínou Jankivovou - Jankiv Siblings. Karolína Jankivová - Jankiv Siblings sa zaväzuje, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytne vaše osobné údaje bez vášho súhlasu žiadnym tretím osobám. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.

 

Jankiv Siblings - Odevná značka so zameraním na plissé

Obchodné podmienky sú platné od 1.1. 2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Späť do obchodu